Ekonomistyrning som leder till verksamhetsutveckling

 

Ständig förbättring och verksamhetsutveckling är det som skapar långsiktig framgång. De flesta företag har en femårsplan som bygger på en övergripande strategi. Men hur säkerställer vi att ekonomistyrningen anpassas efter strategin så att vi faktiskt mäter det som är relevant? Vi hjälper dig att omsätta strategi i praktiken!

Ekonomistyrning som tillför värde

Hur ska man förhålla sig ekonomistyrning när tillgången till realtidsanalyser och ständigt uppdaterade kurvor blir allt mer påträngande? När allt går att mäta finns det en risk att man drunknar i data. För att lyckas med datadriven styrning behöver vi lära oss sålla. Välja just de nyckeltal och KPI:er som är relevanta för den egna organisationen. De nyckeltal som faktiskt mäter det företagets strategi grundas på. Allt för ofta hänger inte ekonomistyrningen med när nya strategiska riktlinjer dras upp och de ekonomiska rapporterna fortsätter att bygga på traditionella data och nyckeltal som krävs ur ett externt och legalt perspektiv.

Scorecards vs dashboards?

I realtidsfloden utav tillgänglig data är lätt att skapa egna dashboards till och med så långt ner som på individnivå. Men vad är det egentligen som mäts och hur förhåller det sig till övriga nyckeltal i organisationen? För att ekonomistyrning ska leda till faktisk verksamhetsutveckling krävs att den företagsövergripande strategin bryts ner i styrkort och att det är dessa som sedan får utgöra grunden när dashboards skapas runt om i organisationen.

 

Vad kan vi göra för din ekonomistyrning och verksamhetsstyrning?

Vi hjälper våra kunder med förbättringar inom verksamhetsstyrning och ekonomistyrning.

– Nyckeltal & styrmodeller
– Ekonomiprocesser
– Budget & planering
– Rullande prognoser
– Managementrapportering
– Koncernrapportering
– Lönsamhetsoptimering
– Beslutsstöd
– Kassaflöde

 

Tre exempel

Rullande prognos

Majoriteten av de organisationer vi kommer i kontakt med skulle kunna öka sin affärsnytta genom att komplettera sin budgetprocess med en process för prognostisering. Rullande prognoser erbjuder möjligheten att kontinuerligt uppdatera mål- och jämförelsetal med den senaste informationen om företaget och marknaden. Resultatet blir levande jämförelsetal, bättre koll på verksamheten och en inte lika tidskrävande process.

Lönsamhetsoptimering

Skapa lönsamhetsfokus genom hela organisationen. Säkerställ att de beslut som fattas utgår från lönsamheten hos ditt företag.

Allt för många beslut fattas utifrån missvisande grunder. Vilka kunder är olönsamma? Vilken typ av order kostar mest att leverera? Det finns mängder av frågor som skulle få helt nya svar om man förstod vilken konsekvens de har på lönsamheten.

Meritmind genomför projekt där lönsamheten blir utgångspunkten för besluten. Det kallas lönsamhetsoptimering.

Stöd vid upphandling och implementation

Skaffa dig det stöd som behövs för att välja rätt systemlösning för dina ekonomiprocesser och ditt beslutsstöd. Ofta finns det inte tillräckligt med intern tid för att kartlägga behov och upphandla rätt lösning.

Utmaningen blir ännu större då lösningen ska implementeras. Leverantörens projektledare överöser ofta med att-göra-punkter som blir svåra för organisationen att leverera på. Då är det bra med externt fristående projektledare som gränssnitt mot systemleverantören. En person som kan hålla ihop hela projektet och koordinera alla aktiviteter.

 
Operativa
Alla rådgivningskonsulter på Meritmind har operativ erfarenhet. Vi tror att det är viktigt för att förändringen ska hända i verkligheten och inte bara i ”PowerPoint-världen”.
Helhetsperspektiv
Vi arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där människor, processer och stödsystem relateras till det resultat man vill uppnå med förändringen.
Varaktighet
Värdet i ett projekt ligger i en varaktig förändring. Vi strävar alltid efter att en genomförd förändring ska etableras som ett nytt arbetssätt som är väl förankrat i organisationen. Det åstadkommer vi genom att aktivt arbeta med ledarskap under hela förändringsprocessen.

Lars Rosengren, Johan Bruce

Rådgivningskonsulter

Implementera ett ABC-verktyg

Tillsammans är Lars och Johan just nu på ett uppdrag hos en kund som arbetar med avfallshantering. Målet är att implementera ett ABC-verktyg för kalkylering av externa kundpriser samt uppföljning av tjänster, kunder och försäljningskanaler.

Läs hela berättelsen

Niklas de Rosche

Rådgivningskonsult

Sätta processer

När ett teknikkonsultföretag började växa organiskt och via förvärv, skapades ett behov av att effektivisera arbetssätten på flera håll inom bolaget. Behovet kom från både verksamheten, stabchefer och kunder. I det skedet kom jag in som projektledare och startade tillsammans med kvalitetsansvarig på bolaget, ett processorienteringsprojekt.

Läs hela berättelsen

Sofia Björklund

Rådgivningskonsult

Tänk nytt och automatisera redovisningen

Jag hjälpte kunden, ett tjänsteföretag med 120 anställda, att se över deras ekonomiprocesser som de upplevde ineffektiva. För kunden var det väldigt uppskattat att få in en resurs som kunde fokusera på en viktig uppgift och på relativt kort tid, direkt få effekt i organisationen.

Läs hela berättelsen

Mikael Zelmerlööw, Annika Graflund

Rådgivningskonsulter

Länk mellan kund och systemleverantör

Vi hjälpte kunden att snabbt införa ett nytt och kvalitetssäkrat budgetverktyg genom att förstärka projektgruppen och vara stöd och bollplank till projektledningen. Vi kunde med hjälp av våra erfarenheter från liknande projekt vara länken mellan kunden och systemleverantören och därmed bidra till en ändamålsenlig lösning och att hålla den tight satta tids- och kostnadsplanen.

Läs hela berättelsen

Catrine Backman är rådgivningskonsult på Meritmind. Catrine har lång erfarenhet från både linjebefattningar i internationella bolag och från att ha arbetat på globala konsultföretag.

Med min bakgrund som managementkonsult finns det några saker jag verkligen uppskattar här på Meritmind. 

Här får jag möjlighet att arbeta med små , mellanstora och stora företag och det passar mig då jag upplever att det vi gör verkligen kan göra skillnad och där varje enskilt projekt är mycket viktigt för kunden. När man kommer till kunden kan man också snabbare förstå affären och verksamheten och i de flesta projekt för vi diskussionerna med ledningspersoner. Vår modell bygger på nära samarbete med kunden och arbetet bedrivs tillsammans med dem. På så sätt får man arbeta såväl strategiskt som praktiskt samt att det ger en smidigare överlämning.

Mina specialistområden ligger inom finansiell styrning och ekonomprocesser. Då passar det mig perfekt att Meritmind är nischade just inom ekonomiområdet.  

Meritmind har en okomplicerad intern struktur där det är nära till beslut och högsta ledning. Jag uppskattar när jag kan vara med och påverka hur vi gör saker och hur vi utvecklar metoder och erbjudande.

Meritmind är fullt av synnerligen professionella personer och vi arbetar tillsammans utan intern konkurrens. Det gör att jag kan ha fullt fokus på kunderna!

 

Vill du arbeta som konsult på Meritmind?

 

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation