Byte av affärssystem

Ger dina affärssystem största möjliga affärsnytta?

 

Vilka systemlösningar behöver ni?

När boksluten och rapporteringen till företagsledningen inte fungerar smärtfritt och systemen uppfattas som tröga eller otidsenliga är det dags att se över möjligheterna till kortare ledtider och bättre underlag för analyser genom ett systembyte.

Vilka system finns för era behov på marknaden?

Vi känner till de flesta systemleverantörer inom redovisning, ekonomistyrning och uppföljning på marknaden och vi interagerar gärna med dessa i olika former. Vi ser det som en förutsättning att vara oberoende part för att kunna garantera dig som kund det mest objektiva beslutsunderlaget.

Har dina interna resurser tid och möjlighet att initiera en systemimplementation?

Att ha full koll på verksamhetens processer och flöden är avgörande när ett nytt framtida systemstöd ska implementeras. Det är viktigt, inte minst för att kunna anpassa systemet eller processen för framtida behov.

 

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Vi stödjer er att identifiera ett framtida börläge för ekonomiprocesserna och därmed ett beslutsstöd som ni kan känna er trygga med efter implementationen.

  • Anpassa era ekonomiprocesser till de alltmer utvecklade och avancerade ekonomiapplikationerna som finns idag på marknaden.

  • Vi kan även vara din projektledare vid implementeringen som både ska hanteras internt och externt. Leverantörens projektledare överöser ofta med ”att-göra-punkter” som blir svåra för organisationen att leverera på kort tid. En extern oberoende projektledare kan agera som en länk med systemleverantören och hålla ihop hela projektet samt koordinera alla aktiviteter.
 

Vill du veta mer? Kontakta oss.