Efter att GDPR trädde i kraft är förvirringen kring hur den ska tolkas och efterlevas fortfarande stor. I en undersökning publicerad av Dagens industri säger två tredjedelar av de svenska börsbolagen att de inte klarar att efterleva kraven.

Behöver ni kvalitetssäkra er GDPR-implementering?

Vi hjälper er med:

  • Genomlysning av det arbete som redan är gjort och kvalitetssäkrar att GDPR rutiner efterlevs.
  • Översyn av alla berörda områden som identifierats för att säkerställa att arbetet är komplett.
  • Säkerställa att implementering skett och att nya arbetssätt och rutiner är kommunicerade både internt och externt.

Har fungerar efterlevnaden av era processer?

Vi hjälper er med:

  • Följa upp att policys och regelverk följs internt. Bidra till att öka kunskapsnivån internt.
  • Identifiera ifall organisation kan möta kraven på att göra fullständiga registerutdrag. Vara förberedd på en personuppgiftsincident.
 
 

Kontakta oss!