Koncernrapportering?

Har ni effektiva processer för koncernrapportering?

 

Koncernrapporteringen är en viktig central funktion i alla koncerner. Rapporteringen ska ofta uppfylla två syften; den legala regelverksstyrda rapporteringen och den operativa till verksamhet och ledning.

Om företaget är börsnoterat tillkommer även krav från marknad och analytiker. Det är en kritisk process som kräver hög kunskap om koncernredovisning, bra systemstöd och bokslut utan flaskhalsar. Det krävs också gemensamma definitioner, styr- & mätetal och informationsstrukturer inom organisationen.

Hur effektiviserar vi era processer kring konsolidering och rapportering?

Vi har bred och djup erfarenhet kring alla delar rörande koncernredovisning och koncernrapportering samt har specialistkompetens inom koncernkonsolideringssystem för såväl dotterbolag som koncern.

 
 

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Kartläggning och effektivisering av rutiner och processer från dotterbolagsrapportering till ledningsrapportering och årsredovisning
  • Hur man får den legala och operativa rapporteringen att hänga ihop på ett transparent och effektivt sätt
  • Upphandling och rådgivning vid systemimplementationer och vidareutveckling
  • Organisation, ansvar och roller

Exempel på resultat från våra projekt:

  • Tydligare mål och ansvar vilket lett till större engagemang hos medarbetare och bättre helhetssyn
  • Koncerngemensamma definitioner, begrepp och strukturer vilket givit en standard inom organisationen och därmed bättre beslutsunderlag
  • Effektivare beslutsprocesser vilket lett till snabbare bokslut samtidigt som arbetsbelastningen minskat
  • Eliminering av sidorapportering i Excel så att alla siffror hanteras i konsolideringen och vidare till managementrapporteringen via ett automatiserat flöde
  • Verksamhetsanpassade systemstöd för konsolidering, rapportering och analys