Länk mellan kund och systemleverantör

Vi hjälpte kunden att snabbt införa ett nytt och kvalitetssäkrat budgetverktyg genom att förstärka projektgruppen och vara stöd och bollplank till projektledningen. Vi kunde med hjälp av våra erfarenheter från liknande projekt vara länken mellan kunden och systemleverantören och därmed bidra till en ändamålsenlig lösning och att hålla den tight satta tids- och kostnadsplanen.

Kunden hade själv genomfört en förstudie och upphandling av ett system. Utmaningar projektet stod inför var att på kort tid utveckla och implementera det nya budgetverktyget. Vår huvuduppgift blev att driva projektet framåt, planera genomförandet, säkra datakvalitet och vara ansvariga för test och leveransgodkännande innan lansering. För att uppnå en framtida säker och enkel förvaltning var vi noga med att styra upp, utbilda och dokumentera samt säkra effektiva och korrekta mappningsstrukturer från kundens olika källsystem.

I målsättningen för projektet ingick även att samordna den operativa och legala rapportering samt integrera budget med affärsplan. Möjligheter till simulering av kommande projekt och intäkter var ett tydligt krav samtidigt som vi skulle ta hänsyn till att lösningen skulle ha ett minimalt behov av underhåll för strukturer som konto, enheter, rapportrader etc.

Vad vi kunde bidra med att leverera till kund var ett kvalitetssäkrat, flexibelt och effektivt budgetverktyg inom utsatt tid (4 månader).

Kunden har i och med införandet av det nya budgetverktyget nu en tydlig koppling mellan affärsplan och budget med möjlighet att löpande uppdatera och följa upp planerade aktiviteter, en spårbar och säker budgetering av intäkter och projekt, automatiserad och integrerad inläsning av strukturer och sist men inte minst en förenklad miljö för att ta ut flexibla rapporter både för den operativa och den legala uppföljningen.

Vad vi kunde bidra med att leverera till kund var ett kvalitetssäkrat, flexibelt och effektivt budgetverktyg inom utsatt tid (4 månader).