Sätta processer och skapa en processorienterad kultur

Jag heter Niklas de Rosche och har arbetat som konsult på Meritmind sedan 2013. Sen två år tillbaka arbetar jag inom rådgivningsverksamheten med fokus på projektledning inom styrmodeller, ledningssystem och processeffektivisering. Vår grupp är en värdefull resurs när du som kund behöver expertråd och stöd i dina klurigaste projekt.

När ett teknikkonsultföretag började växa organiskt och via förvärv, skapades ett behov av att effektivisera arbetssätten på flera håll inom bolaget. Behovet kom från både verksamheten, stabchefer och kunder. I det skedet kom jag in som projektledare och startade tillsammans med kvalitetsansvarig på bolaget, ett processorienteringsprojekt. Avsaknaden av rutiner och processägare medförde att utvecklingen på bolaget gick långsamt.

Jag skulle släcka bränder för de mest kritiska processerna som inte fungerade och samtidigt skapa ett arbetssätt och en kultur kring processer. Bolaget behövde bli processorienterat. Under min tid som projektledare, höll jag i utbildningar, kartlade och förbättrade både lednings-, huvud och stödprocesser. Jag upptäckte snabbt att de mest kritiska processerna oftast var de som saknade en tydlig ägare och där processen gick över flera funktioner/staber.

En processorganisation skapades som aktivt jobbar med kartläggning och förbättringar av processer. När det idag kommer förbättringsförslag inom olika områden, är det lättare att finna en ansvarig som kan prioritera förslaget och lägga in det i sin handlingsplan.

Bolaget har idag en bra grund och är på rätt väg för att kunna uppnå sin tuffa tillväxtstrategi.

Rådgivningskonsult - Nicklas de Rosche

Jag skulle släcka bränder för de mest kritiska processerna som inte fungerade och samtidigt skapa ett arbetssätt och en kultur kring processer.