Executive Interim

Interima chefer på plats inom dagar.
Levererar värde från dag ett genom sin gedigna erfarenhet.

Skicka en förfrågan

✓ Tillsatt 1000 interima chefstjänster
✓ Specialist på kvalificerade ekonomer
 

Vi erbjuder interima chefer för kritiska och komplexa affärsutmaningar inom såväl privat som offentlig verksamhet. Utöver omfattande nätverk med interima chefer så kan vi med vår egen erfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet agera bollplank och stötta er genom hela processen. Från analys till matchning av rätt chef, utvärdering och uppföljning. Våra chefer kan ersätta, stötta eller coacha befintliga chefer på kort eller lång sikt, beroende på era behov samt skapa såväl omedelbara som långsiktigt hållbara resultat.

 

Levererar värde från dag ett

Flertalet av våra konsulter har arbetat på ledningsnivå och är vana vid att driva och leda stora förändringsprojekt såväl som att gå in och arbeta operativt med exempelvis budget och årsredovisning. De levererar värde från dag ett genom sin gedigna erfarenhet.

Våra interima chefer är på plats inom dagar och skiljer sig från permanenta rekryteringar genom att de kan ge praktiskt stöd under en begränsad tidsperiod, vanligtvis mellan sex till tolv månader. Om en permanent tillsättning krävs har vi Executive Search.

 Våra chefer kan ersätta, stötta eller coacha befintliga chefer på kort eller lång sikt

 

Styrkan i vårt nätverk

Sedan 2010 har Meritmind tillsatt över 1000 interimchefstjänster. Vi är specialister på att tillsätta CFO:s, ekonomichefer och ledande befattningar i dess närhet och har förmodligen branschens största nätverk.

Vi möter dagligen kandidater som vill ta nästa steg i karriären och är en attraktiv partner både för dig som söker jobb, men också för dig som vill rekrytera. Vårt nätverk omfattar ca 3000 CFO:s och ekonomichefer och varje år träffar vi ca 500 av dem förutsättningslöst för att kunna erbjuda ett så aktuellt urval som möjligt och hålla oss uppdaterade om vilka utmaningar ekonomifunktionen står inför. På så vis kan vi snabbt hjälpa dig att välja rätt chef utifrån era behov.

Snabb och kvalitetssäkrad process

Vi vet att hastighet, kvalitet och diskretion är vägen till framgång. Genom ett tätt samarbete med våra kunder skapar vi förutsättningar för långsiktiga resultat. Meritminds konsultchefer har gedigen erfarenhet av att utvärdera och tolka behov och företagskultur och därefter matcha de interimchefer som uppfyller kundens önskemål och strategiska mål.

 

Roller där vi kan hjälpa er

CFO – startup
Arbetar nära VD och verksamheten med affärsplanering, analys och ekonomisk uppföljning. Ansvarar för finansiering, kapitalstruktur, business case och investeringar. Finansiell planering/cashflow. Löpande utveckling, kontroll och effektivisering av verksamheten. Budget och prognos.

CFO –Börsbolag
Ansvarar för extern, intern och finansiell rapportering. Arbete med intern kontroll och riskhantering. Hantering av rörelsefinansiering och cash-management. Budget och prognos. Leder och ansvarar för personalen på ekonomiavdelningen.

CFO- Medelstort företag
 Strategiskt och finansiellt stöd till VD och den övriga organisationen. Målstyrning och utveckling av processer. Hantering av förvärv och fusioner. Ansvar för legala frågor. Leder och ansvarar för personalen på ekonomiavdelningen.

Operativ Ekonomichef
Övergripande ansvar för redovisning, rapportering och revision. Ekonomistyrning, utveckling och effektivisering av verksamheten. Årsredovisning och budget/prognos. Leder ekonomiavdelningen.

Koncernredovisningschef
Övergripande ansvar för all koncernredovisning inklusive konsolidering och dess processer. Stöd och support till dotterbolag. Bokslutsarbete, extern rapportering, delårsrapporter och årsredovisning för koncernen. Hantering av valutor och elimineringar. Regelverksfrågor som t ex IFRS. Hantering av transfer pricing. Förvärvsanalyser och fusioner.

Controllerchef
Ansvar för löpande analys och uppföljning av de ekonomiska och operativa resultaten utifrån budget och nyckeltal. Stöd och support till ledning avseende den ekonomiska uppföljningen. Månatliga business reviews och analyser. Ansvar för budget och prognosprocesser. Bistå i arbete kring kalkyler och Business case.

Redovisningschef
Huvudansvar för den legala redovisningen och rapporteringen. Ansvar för månads-årsbokslut och årsredovisning. Skatt, moms och pensionsfrågor. Utveckling och förbättring av befintliga rutiner och processer. Kontakt med revisorer, banker och andra myndigheter. Personalansvar.

Förändringskonsulter
Arbetar i linjen eller i projekt med uppdrag att förändra eller förbättra befintliga processer.

Chefer med fokus på ledarskapet
Seniora chefer med dokumenterad erfarenhet av ledarskap och förändringsprocesser agerar stöd och support till personal i omorganisationer.

 

Ett urval av företag vi hjälpt är:

Kontakta oss!