Bli en hållbar företagare – så får du en frisk arbetsplats

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Tyvärr finns det mycket psykisk ohälsa på Sveriges arbetsplatser. Det vill vi uppmärksamma med anledning av World Mental Health Day som infaller den 10 oktober. Att vissa företag är friskare än andra och har lägre sjukfrånvaro är ingen slump. Svensk forskning visar att det finns fyra nycklar till friska arbetsplatser. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Som arbetsgivare är det viktigt att ta psykisk ohälsa på allvar för att undvika långtidssjukskrivningar. Men det kan vara svårt att upptäcka ohälsa om man inte har rätt rutiner på plats och en öppen kultur där medarbetaren upplever att det är okej att prata om de utmaningar de upplever i sin arbetssituation.

Psykisk ohälsa kommer ofta smygande och kan pågå under flera år. Det är viktigt att lära sig känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan handla om ökad sjukfrånvaro, trötthet eller en tydlig prestationsförsämring. Medarbetare som börjar komma för sent eller som omotiverat arbetar över mer än vanligt kan också vara i riskzonen. Andra tidiga tecken kan vara huvudvärk eller att personen tappar sitt sinne för humor eller får häftiga humörsvängningar.

Så påverkas företaget

Självklart får det konsekvenser för ditt företag om dina medarbetare inte mår bra. Det märks först och främst i form av minskad produktivitet, men också i form av ökade kostnader och mer administration för de chefer som måste hantera frånvaron och vidta åtgärder för rehabilitering.

Fyra nycklar till friska arbetsplatser

Att vissa företag är friskare än andra och har lägre sjukfrånvaro är ingen slump. En viktig faktor för friska företag och medarbetare är att ledningen tar detta på allvar och verkligen jobbar med dessa frågor.

Svensk forskning visar också att det finns fyra nycklar som visat sig vara viktiga för att få personalen på en arbetsplats att må bra och hålla sig långtidsfriska.

Så här skapar du en arbetsplats med friska medarbetare.

Jämn arbetsfördelning och kompetensutveckling

En stressad situation kan komma plötsligt, eller orsakas av organisationsförändringar eller uppstå under ett stort förändringsprojekt. Ofta är det tyvärr personalen som blir lidande när den löpande verksamheten ska hanteras parallellt samtidigt som förändringen pågår.

På arbetsplatser med friska medarbetare säkerställer ledare att uppgifter fördelas jämnt mellan kollegorna och tar in extra hjälp vid behov. Man arbetar även strukturerat och målmedvetet med ledarskapsutveckling och stöd till ledarna samt med kompetensutveckling. Coachning och hjälp med att prioritera och delegera arbetsuppgifter är också en viktig del i arbetet.

Delaktiga medarbetare

Att anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Medarbetare som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

För dig som ledare handlar det om att ha en öppen och tillåtande dialog samt att ha rutiner för hur medarbetarna själva kan ta ansvar och få vara med och påverka.

Kommunikation och kännedom

I friska företag finns en öppen kultur där det är okej att prata om de utmaningar man upplever i sin arbetssituation.
Säkerställ att ni har de rutiner som behövs för att prata öppet och tillsammans hitta lösningar. Detta underlättar både för dina medarbetare och för dig som ledare att åtgärda olika problem innan de samlas på hög och blir stora problem.

Synen på hälsa och sjukfrånvaro

På friska arbetsplatser tar ledaren hälsa på allvar. Här finns det ofta en större medvetenhet om kopplingarna mellan sjukfrånvaro och arbetsförhållanden.

Se till att ni har fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp personer som är i riskzonen på ett tidigt stadium. Säkerställ att era medarbetare har en hälsosam digital miljö och hjälp dem att jobba fokuserat genom att ge tid för eftertanke och reflektion (mindfulness). Det är också viktigt att det finns strategier för att hjälpa den som har blivit sjuk att på ett strukturerat sätt kunna komma tillbaka i arbete igen.

Vill du prioritera hälsan på din arbetsplats?

Om du vill få verktygen för att skapa en frisk arbetsplats där det finns tydliga förväntningar på medarbetarna, men som också är öppen, transparent och lyhörd för medarbetarnas behov och där det finns tid för eftertanke och reflektion – ta då gärna kontakt med Marie Boregrim, som har lång erfarenhet inom teamcoaching och ledarskapsutveckling.


Kontakta Marie Boregrim om du vill veta mer eller boka in ett samtal.
marie.boregrim@meritmind.se

 

Skrivet av: Mathias Johansson