I huvudet på en CFO. Så har Corona förändrat vardagen för Joakim Wahlberg, CFO på Pulsen AB

Före och under Corona:

Skillnader i din roll operativt och på daglig basis?

Corona har medfört större fokus på framförallt fyra saker:

  1. Övervaka likviditetsflödet och bygga upp likviditetsreserver.
  2. Striktare kostnadskontroll.
  3. Tillse att vi har byggt upp scenarier och aktivitetsplaner för att snabbt kunna genomföra åtgärder.
  4. Mer kontakt med HR både rörande permitteringar och nerdragningar, men även för att ingjuta mod i medarbetarna under dessa turbulenta tider.

Vilka omställningar och utmaningar ser du?

De konsekvenser som covid-19 för med sig är olika för alla företag och branscher. Krisen har gjort det ännu tydligare att det finns ett verkligt behov av ökad agilitet och transformation. Det är oerhört viktigt att förstå globala megatrender som denna kris skapar, samt hur detta påverkar det enskilda företaget. Till detta måste man förstå hur digitaliseringen och nya tekniker som automation, robotisering, AI och block-chain påverkar bransch – och ekonomifunktioner. Det gäller att se ett mönster och bygga pusslet för att stödja strategisk agilitet och innovation, och samtidigt ta hjälp av olika digitala tekniker som styrmedel. Det är också viktigt att förstå att mönstret ändras hela tiden. Här är nyckeln hur styrmedlen används.

Lätt vs svårt?

Corona har gjort det lättare att få gehör för transformationen till en förändrad och mer dynamisk styrmodell. Svårt att försöka bedöma konsekvenser av Corona på kort, medellång och lång sikt. Detta är dock mycket viktigt för att förbereda för olika handlingsalternativ.

Skillnader i beslutsfattande?

Corona har gjort att vi omedelbart och kraftfullt vidtar förändringsåtgärder när vi skönjer en förändrad marknad.

Krisarbete, hur har det sett ut?

Ganska omedelbart började vi med morgonmöten med våra VD:ar tre gånger i veckan – måndag, onsdag och fredag 07.30-08.00. Detta har nu reducerats och sker inte lika ofta. Vi har samtidigt många medarbetare som varit oroliga och när många medarbetare arbetar hemma krävs en mer regelbunden kommunikation för att stötta och informera.

Största utmaning?

Den största utmaningen är att se de långsiktiga megatrender som kommer ur Corona och förstå hur de kommer påverka oss för att därmed inse var vi skall göra de största strategiska satsningarna framöver.

Jobba enligt plan och budget – då och nu?

När det sker stora omvärldsförändringar som nu under Corona fungerar det inte längre att ha en fast årsbudget. Det blir ännu viktigare att vara agil och kunna anpassa verksamheten och målsättningarna löpande både på lång och på kort sikt.

Hur ser resurserna ut – då och nu?

Vi har tyvärr varit tvungna att permittera och varsla medarbetare i några dotterbolag som påverkats. Samtidigt har vi andra bolag som har funnit nya affärsmöjligheter där vi har kunnat anställa.

Vilka åtgärder har gjorts?

Så fort vi har märkt en nergång inom något segment har vi varit väldigt snabba med resoluta åtgärder. På vårt intranät har vi byggt upp aktuell information kring Corona. Vi har fokuserat på att försöka bygga upp våra likviditetsreserver genom ökat fokus på cash management.

Genom krisen har vi försökt arbeta på som vanligt i verksamheterna, men kommunicerat att om du är sjuk så stanna hemma. Känner du oro kan du arbeta hemifrån. Samtidigt har de flesta arbetat som vanligt. Vi vill vara en modern arbetsgivare och erbjuda möjligheten att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan. Därför har detta inte inneburit omfattande förändringar för oss.

3 bästa tips för att hantera krisen?

1. Förmedla hög kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare.
2. Var beredda att genomföra omedelbara och kraftfulla åtgärder om/när nedgången påverkar företaget.
3. Men samtidigt – inse att det finns stora affärsmöjligheter eftersom många företag tycks vara paralyserade. Så agera och arbeta med erbjudandet! Var finns nya möjligheter?

Ekonomistyrning kan öka organisationers innovationsförmåga, läs vårt whitepaper om hur Pulsen ökar innovationstakten under Corona-krisen ⇒

Joakim Wahlberg klev in i rollen som CFO i koncernens moderbolag Pulsen AB för knappt ett år sedan. Parallellt med sitt nya jobb har han arbetat på att avsluta sin doktorsavhandling inom ekonomistyrning med fokus på innovation på Handelshögskolan i Göteborg.

Kort om Pulsen-koncernen

Den familjeägda Pulsenkoncernen är Sveriges mest erfarna techbolag. Ett starkt entreprenörskap kombinerat med en långsiktig syn på affärer har skapat mångåriga relationer med både kunder och medarbetare inom flera branscher. Idag har koncernen över ca 1 400 medarbetare och omsätter närmare 3,5 miljarder kronor. Pulsenkoncernen har sin grund inom IT men bedriver idag bedriver verksamhet inom flera olika områden genom bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Retail, Shibuya, Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, Releasy, Indicate me, Hjältevadshus, 21Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och har sin bas i Borås.

Skrivet av: Mathias Johansson