Visselblåsning

Vi gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Trots detta kan det uppstå situationer i vilka det finns anledning att misstänka tjänstefel, oegentligheter eller oetiskt agerande. Vi uppmanar därför våra kunder, partners och egna medarbetare att rapportera eventuella misstankar.

Vad ska du rapportera?

Vår rutin för visselblåsning omfattar endast rapportering av misstänkta tjänstefel eller oegentligheter, såsom bedrägeri eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande. Rutinen ska inte användas för kundklagomål eller för sådant som rör enskilda tvister.

Hur ska du rapportera?

Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, eftersom alla rapporterade misstankar ändå hanteras strikt konfidentiellt. Men du kan också välja att rapportera anonymt via vårt system som hanteras av en extern part. Systemet är helt skilt från Meritminds övriga IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar ett meddelande.

Om du så önskar har du rätt att begära och få en fullständig förteckning över den information som finns sparad om ditt fall. Du har också rätt att, vid behov, begära att Meritmind korrigerar ofullständig eller felaktig information.

Klicka här för att få tillgång till vårt visselblåsarsystem

LATHUND FÖR DIG SOM VILL RAPPORTERA ETT VISSELBLÅSARÄRENDE