Mer än varannan ekonomichef tycker att bokslutsprocessen är för ansträngande

I en nyligen genomförd enkätundersökning genomförd av Meritmind, svarar 62 % av de tillfrågade ekonomerna att de upplever bokslutsprocessen som ansträngd eller till och med mycket ansträngd vilket leder till en hög eller mycket hög stressnivå för att kunna leverera i tid. Av dessa 62 % är 55 % chefer inom ekonomifunktionen.

Det här indikerar tydligt att det finns behov av att förändra och effektivisera arbetssätten i bokslutsprocessen på mer än varannan ekonomiavdelning. På frågan om hur väl man kunnat identifiera flaskhalsarna i sin bokslutsprocess svarar 9 av 10 att man väl eller mycket väl kunnat identifiera dessa. Vilka flaskhalsarna är framgår inte av studien men en kvalificerad gissning är att de förmodligen har att göra med strängare regelverk, bristfälligt systemstöd och/eller är personalrelaterade.

Automatisering kan underlätta

Möjligheten till automatisering, digitalisering, roboticslösningar och AI står högt upp inom många yrkesgruppers agenda numera och så även inom ekonomiområdet.  På frågan om man ser potential i att automatisera delar av sin bokslutsprocess svarar 63 % att det finns sådan potential. Mer än var tredje svarar att det finns mycket hög potential till automatisering. Endast 4 % säger att potentialen är liten eller obefintlig. I den här studien ser medarbetarna större potential till automatisering än cheferna.
Kopplad till digitaliseringstrenden ställdes frågan om man anser att det behövs tas in ny kompetens på ekonomiavdelningen och då svarar förvånande nog 48 % att man har ett litet eller inget behov alls att ta in ny kompetens. Här kan man spekulera i om det svaret ska tolkas som att ekonomifunktionen sett till eller planerar att kompetensutveckla de befintliga medarbetarna eller om svaret är ett uttryck för rädsla. Medarbetarna är mer benägna att se behov av ny kompetens än cheferna.

Outsourcing utomlands inte lika hett längre

Ca 10 % av de svarande företagen i studien har delar av sin bokslutsprocess outsourcad till länder utanför Sverige.  En tredjedel av dessa kan inom en femårsperiod tänka sig att flytta tillbaka de outsourcade delarna till Sverige igen. Huvudorsaken till detta skulle i så fall vara ökad möjlighet till digitaliseringsalternativ samt önskan om förbättrad kvalitet.

Om studien:
Meritmind har ställt 8 frågor med koppling till bokslutsprocessen till chefer och specialister inom redovisning och controlling över hela Sverige. Slutsatserna baseras på 156 svar varav 129 har en chefsbefattning.  47 % av de svarande arbetar på bolag med en omsättning mindre än 500 Mkr/år.

Skrivet av: theresesvanborg