Många utmaningar väntar CFO 2020 – 6 tips på vägen


Vi lät 750 chefer på svenska ekonomiavdelningar svara på vad som stod högst på deras agenda inför 2020. Svaren visar tydligt att det är frågor kopplade till digitalisering och en snabb förändringstakt. Frågor kopplade till digitalisering är inte nytt, men svaren på hur de ska hanteras är långt ifrån självskrivna. Vi har några tips på vägen.

Våra respondenter har svarat att följande står högst på agenda inför 2020:

  • Digitalisering/automatisering och systemskiften
  • Effektivisering med fokus på att förbättra processer, få bättre lönsamhet och kostnadsbesparingar
  • Tillväxt och ökad försäljning
  • Organisationsförändringar som konsolideringar, sammanslagningar och uppköp vilket leder till organisatoriska utmaningar
  • Kompetensförsörjning – hitta, attrahera och behålla rätt medarbetare samt tillgodose behovet av kompetensutveckling för nya roller

Digitaliseringsutmaningar toppar listan igen

Digitaliseringen har varit högt uppe på agendan under flera år vilket inte är så anmärkningsvärt då det pågår ett paradigmskifte. Många företag brottas idag med gamla system som implementerats innan molnlösningar, automation och mobilanpassade applikationer var en del av vardagen. Nu när Big data och IoT växer fram drunknar företagen i ostrukturerade data som de inte kan omvandla till värdefulla insikter för verksamheten utan en digital lösning. De företag som snabbt anpassar sin verksamhet till digitala processer och nyttjar ny teknik kommer att vara ledande och vinna konkurrensfördelar. Det är de som driver utvecklingen och andra riskerar att halka efter.

I dag finns därför höga förväntningar på att nya digitala lösningar ska effektivisera och skapa lönsamhet, samt skapa ordning och reda i de interna processerna.

För ekonomer och ekonomifunktionen har detta inneburit krav på att bli mer affärsnära och datadrivna för att på bättre sätt supportera kärnverksamheten med bättre beslutsunderlag.

Skapa tillväxt genom transformation

Även enligt rapporten Cost Survey från revisions- och konsultföretaget Deloitte visar att nordiska företag nu på allvar har börjat inse behovet av att investera i nya digitala lösningar för att nå ökad effektivitet och lägre kostnader. I undersökningen konstateras att ”den digitala utvecklingen ställer krav på styrelse och ledning att förstå teknologierna på nya sätt. Traditionellt har ansvaret hamnat hos CFO men de nya lösningarna måste omfamnas av hela verksamheten.”

Ny kompetens krävs

För att uppnå önskad effektivisering genom att automatisera eller robotisera krävs dock mer än en digital lösning. För att kunna ta vara på och omvandla datan som samlas in, krävs ny teknisk kunskap och analytisk kompetens. Det blir då väldigt viktigt att inte glömma bort kompetensutveckling inom organisationen när man står inför ett effektiviseringsprojekt.

Det krävs även nya sätt att kommunicera på och ett nytt ledarskap som kan få mänskliga och digitala medarbetare att fungera i symbios.

Bästa vägen fram – våra tips

Vilken är bästa vägen för att införa nya digitala lösningar och samtidigt behålla och engagera medarbetare med rätt kompetens? Här är våra främsta tips:

1. Skapa samsyn kring målbild

Då digitaliseringen på olika sätt berör alla funktioner i en verksamhet är det viktigt att det finns en samsyn och en gemensam målbild av vad effekten av att digitalisera verksamheten ska bli.

2. Sätt en digital strategi

Det bör också finnas en digital strategi som drivs av ledningen i bolaget. Vid avsaknad av övergripande gemensam strategi kommer verksamheten underifrån att själva driva digitaliseringsinitiativ. Det i sig behöver inte vara fel men det kan finnas behov av en gemensam syn på olika val av lösning som är mer heltäckande för företaget.

3. Våga korta startsträckan

En förändring kan kännas obehagligt om man inte vet exakt hur den kommer att te sig och inte heller vet var den kommer att sluta. Enligt vår erfarenhet är det lätt att fastna i en lång processkartläggningsfas där nuläget ska analyseras. Då automatisering och robotisering oftast leder till att processer behöver förändras är vår rekommendation att våga börja med något litet för att sedan kunna öka takten när man ser att det fungerar. Att det blir några fel på vägen är en del av effektiviseringsprocessen.

4. Inventera kompetensbehov

Utifrån vilka system och andra tekniska lösningar som väljs behöver du också ta reda på vilka kompetenser som kommer att behövas såväl under som efter implementationen. Det behövs också en plan för hur berörda medarbetares arbetsuppgifter kommer förändras

5. Kommunikation för att skapa engagemang

Alla förändringsprocesser kräver gott ledarskap. Kommunikation är nyckel till framgång. För att lyckas måste de som förändringen berör känna sig delaktiga och trygga i vad som kommer ske i förändringsprocessen, varför och vad slutmålet är.

6. Våga ta hjälp – planera och delegera

Det är sällan som all kunskap finns centraliserad till en roll. Ofta krävs lagarbete, delegering och planering för att nå framgång i förändring. Att våga ta in hjälp utifrån ger avlastning och frigör tid till det strategiska och verksamhetsstödjande arbetet. En pålitlig och proaktiv partner kan, tillsammans med CFO och ledningen, driva förändringsarbetet och säkerställa att ekonomifunktionen är rustad för framtiden.

Lars Rosengren är rådgivningskonsult på Meritmind. Kontakta gärna honom eller någon annan av våra konsulter om du behöver rådgivning och hjälp med att ta dig an dina utmaningar för 2020!

Läs mer om Lars här ⇒

Skrivet av: Mathias Johansson