I huvudet på en hållbarhetscontroller – därför blir nyckeltalen allt viktigare

Hållbarhetscontroller

 

Vad gör egentligen en hållbarhetscontroller och vilka fördelar finns det att knyta hållbarhet till ekonomifunktionen? Vi har pratat med Tilda Sundbaum som är hållbarhetscontroller på Bravida. Här berättar hon om sitt arbete och varför det kommer bli allt viktigare för ekonomiavdelningar att ha koll på företagets nyckeltal inom hållbarhet.

Det var ett personligt intresse för klimat- och miljöfrågor som fick Tilda Sundbaum att börja intressera sig för hållbarhet även professionellt. För ett halvår sedan rekryterades hon av Meritmind till Bravidas ekonomifunktion där hon idag har en ny roll som hållbarhetscontroller.

Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar inom fastighetsservice och hjälper till med drift och underhåll av tekniska system i alla typer av fastigheter.

För att möta FN:s globala utvecklingsmål arbetar Bravida målmedvetet med sitt miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar och sedan januari 2021 har de en ny hållbarhetspolicy. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att införa den i organisationen. En del av arbetet består av att förbättra uppföljningen av nyckeltal som mäter påverkan från deras egen verksamhet för att vara transparenta med sin miljö- och klimatpåverkan.

Nyckeltal – en viktig del av arbetet

En stor del av Tildas arbete går ut på att ta fram och definiera nyckeltalen utifrån ESG-värderingarna där E står för miljömässig hållbarhet (Environmental), S för social hållbarhet (Social) och G för styrningsfrågor (Governance).

Några exempel på nyckeltal som Tilda jobbar med inom ESG:

– Miljömässig hållbarhet (Environmental) handlar om att arbeta smart och effektivt för en bättre klimat-, energi- och resursanvändning.

– Social hållbarhet (Social) handlar om att ta ett socialt ansvar och att vara en bra arbetsgivare. Nyckeltalen kan handla om fördelningen mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, eller hur man kan förbättra arbetsmiljön och minska antalet olyckor.

– Styrningsfrågor (Governance) handlar om att bete sig ansvarsfullt och även säkerställa att bolagets leverantörer lever efter samma värderingar.

Bra att koppla hållbarhet till ekonomi

Tilda ser många fördelar med att hennes roll är placerad på ekonomifunktionen även om det är helt andra nyckeltal inom hållbarhet än vad man är vad vid inom ekonomiområdet.

– Nya direktiv från EU kommer kräva att vi måste ta fram fler nyckeltal vilket förväntas inkluderas i årsredovisningen. Det kommer också bli krav på revision vilket kommer kräva en bättre datakvalitet och hållbarhetsrapporteringen kommer bli ännu mer omfattande. Med bakgrund av det här har man mycket att vinna på att hållbarhetsfrågorna ligger på ekonomifunktionen alternativt att det finns ett nära samarbete med ekonomi etablerat. Ekonomifunktionen är vana att hantera mycket data och de kan hjälpa till med de processer som krävs för att kunna mäta och följa upp arbetet.

Viktigt att mäta och följa upp

Tanken är att Bravida med hjälp av fler nyckeltal och bra processer ska kunna mäta nyckeltalen allt oftare och på så sätt kunna följa upp dem varje kvartal eller månad.

– Jag gillar uttrycket ”what gets measured gets managed”, det vill säga att med mer data blir det enklare att följa upp och hantera det som du faktiskt mäter. Vi är i början av resan men vi har målsättning att verkligen jobba mer konkret med de här frågorna. Målet är att kunna följa upp datapunkter på en lägre nivå för att kunna jobba mer strategiskt med insatser i vår verksamhet.

Vad tror du om framtiden som hållbarhetscontroller?

– Jag tror att hållbarhetscontrollerns roll kommer bli viktigare i takt med att det blir mer omfattande krav på revision och högre krav på datakvalitet. Då kommer denna typ av frågor naturligt falla på controllern. Det är svårt att säga vilken exakt utbildning som behövs för att jobba med dessa frågor, men det är bra om man är van att arbeta med processer och data samt har ett genuint intresse för hållbarhet.

Vad har du för råd till företag som ännu inte börjat med hållbarhetsarbetet?

– Det är viktigt att sätta sig in i de krav som kommer från EU för att få en förståelse för hur de kommer påverka verksamheten. Det kan vara en god idé att sätta ihop en hållbarhetsfunktion med intressenter från olika delar av bolaget, göra en gapanalys och ta reda på vart ni står idag och vad ni behöver göra för att efterleva kraven.

 

Är du intresserad av att arbeta med hållbarhet inom en ekonomifunktion, eller har du behov av att förstärka din ekonomifunktion med kompetens inom hållbarhet ?
Kontakta Meritminds rekryteringskonsult Anette Wikholm, anette.wikholm@meritmind.se .

 

Hållbarhetscontroller – vad är det?

En hållbarhetscontroller är en specialist inom organisationer som fokuserar på att integrera hållbarhet i affärsstrategier och operativa verksamheter. Rollen innebär ansvar för att övervaka, rapportera och säkerställa att organisationens hållbarhetsmål uppnås, vilket inkluderar att hantera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av verksamheten. Målet är att främja långsiktig hållbar utveckling.

Vad gör en hållbarhetscontroller

En hållbarhetscontrollers arbetsuppgifter är mångsidiga och inkluderar utveckling och implementering av hållbarhetsstrategier, mätning och rapportering av hållbarhetsframsteg, analys och övervakning av hållbarhetsrisker och möjligheter samt intern samordning och utbildning. De ansvarar för att formulera strategier för att minska organisationens miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande, och arbetar för att implementera dessa strategier i företagets affärsplaner och operativa processer.

Att mäta och rapportera hållbarhetsframsteg är en central del av hållbarhetscontrollerns arbete. De utvecklar och använder nyckeltal (KPI) för att kvantifiera framsteg och förbereder rapporter för både interna och externa intressenter. Detta inkluderar ofta att producera hållbarhetsrapporter enligt internationella standarder som Global Reporting Initiative (GRI). Genom att genomföra omfattande analyser identifierar hållbarhetscontrollern risker och möjligheter kopplade till hållbarhet, samt övervakar efterlevnaden av relevanta lagar och bestämmelser.

Intern samordning är en annan viktig del av rollen. Hållbarhetscontrollern samordnar hållbarhetsinsatser mellan olika avdelningar inom organisationen och arbetar för att säkerställa att hållbarhet är integrerat i alla aspekter av verksamheten. Detta inkluderar att utbilda och informera anställda om hållbarhetsfrågor och bästa praxis, samt att främja en kultur av medvetenhet och engagemang för hållbarhet inom företaget.

Extern kommunikation och samarbete är också kritiska aspekter av rollen. Hållbarhetscontrollern kommunicerar organisationens hållbarhetsarbete till externa intressenter, inklusive kunder, investerare och myndigheter. De samarbetar även med leverantörer och andra partners för att främja hållbara leveranskedjor och säkerställa att hållbarhetsmål uppnås genom hela värdekedjan.

För att vara framgångsrik i rollen krävs ett brett spektrum av kompetenser och färdigheter. En stark analytisk förmåga är nödvändig för att kunna analysera data och identifiera trender och risker. Kommunikativa färdigheter är också viktiga för att kunna rapportera och presentera hållbarhetsinitiativ och resultat på ett effektivt sätt. Kunskap om hållbarhetsstandarder och -ramverk är avgörande för att säkerställa efterlevnad och implementering av bästa praxis. Projektledningsförmåga behövs för att kunna driva och genomföra hållbarhetsprojekt, och en god affärsförståelse är viktig för att kunna integrera hållbarhet i den övergripande affärsstrategin.

En hållbarhetscontroller möter flera utmaningar, inklusive att balansera kortsiktiga affärsmål med långsiktiga hållbarhetsmål, säkerställa engagemang och medvetenhet inom hela organisationen och hålla sig uppdaterad med ständigt föränderliga lagar och hållbarhetsstandarder. Trots dessa utmaningar spelar hållbarhetscontrollern en central roll i att driva organisationens hållbarhetsarbete framåt. Genom att fokusera på att integrera hållbarhet i alla aspekter av verksamheten bidrar hållbarhetscontrollern till att skapa värde för både företaget och samhället i stort.

Skrivet av: Mathias Johansson