Det här behöver du som är CFO känna till om EU:s nya taxonomi

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

EU:s nya taxonomi handlar om hur vi ska definiera hållbarhet. Den nya förordningen som träder i kraft under 2022 ska göra det enklare att investera i hållbara bolag och verksamheter.

Många påverkas och behöver förändra sitt arbetssätt. Har du koll på hur hållbart ditt företag är och hur du kan anpassa din verksamhet till de nya kraven?

Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt och av den anledningen tar EU nu krafttag för att göra unionen och dess företag mer hållbara. EU har därför infört en taxonomi som ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Vilka företag påverkas?

Initialt är det bara vissa branscher som omfattas av taxonomin. Det är skogsbruk, jordbruk, tillverkningsindustri, el- och kraftförsörjning, vatten, avlopp, avfall och sanering, transport och lager, IT och telekom, bygg och anläggning, fastighetsbranschen, finans- och försäkringsbranschen samt forskning och utveckling.

Dessa branscher står tillsammans för 93 procent av de globala koldioxidutsläppen. Inom dessa branscher har 70 aktiviteter kategoriserats som hållbara eller icke hållbara beroende på hur väl de möter upp de gränsvärden som EU har satt upp.

När taxonomin är klar kommer den omfatta sex miljömålsättningar: att minska klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar samt skydd av ekosystem. För att klassificeras som miljömässigt hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett av de sex målen, samtidigt som den inte väsentligt ska skada något av de andra målen.

Små företag påverkas också

I Sverige kommer företag med mer än 250 anställda behöva rapportera hur hållbara de är. Men hållbarhet blir affärsmässigt viktigt även för mindre företag. De påverkas indirekt eftersom de ofta är leverantörer till större företag. Dessutom sätter allt fler fonder, investerare och banker olika former av hållbarhetsmålsättningar på sina investeringar.

Företag inom sektorer med stor negativ påverkan på klimat och miljö, och som kanske inte heller visar att de anstränger sig för att nå upp till taxonomins krav, kan få svårare att attrahera kapital. Och tvärtom – det kommer att finnas större incitament att investera i företag som kommit långt i sitt arbete med hållbarhet eller som har trovärdiga planer på att ställa om.

En effekt kan i förlängningen vara att företag med aktiviteter som täcks av taxonomin – och som inte har planer på att ställa om för att nå upp till taxonomins nivåer – kan få svårare att få kapital.

Vad kan du göra?

  • Har du inte börjat jobba med hållbarhet ännu? Lyft frågan och ta stöd i regelverket för taxonomin. Det är ett bra verktyg som definierar vad som är miljömässigt hållbart inom olika branscher.
  • Omfattas din bransch? Stäm av företagets verksamhet mot listan av branscher och ekonomiska aktiviteter. Om så är fallet kan taxonomin ge konkurrensfördelar – och kanske underlätta dina framtida finansieringsbehov.
  • Omfattas dina kunder? Även om du inte omfattas av taxonomin själv kanske dina kunder gör det. Fundera därför på vad taxonomin innebär för dem och vad du kan göra för att din verksamhet ska ligga i linje med kraven.
  • Kan du anpassa din verksamhet? Hur kan ditt företag anpassa sina inköp eller ställa om aktiviteter och affärsmodeller så att de har mindre klimat- och miljöpåverkan? Bryt ner och jämför företagets alla ekonomiska aktiviteter och identifiera till exempel farliga utsläpp. Kan du i dagsläget redovisa vilka intäkter som är hållbara och vilka intäkter som inte är det?
  • Gör en kompetensinventering och säkerställ att du har rätt kompetens för att möta de krav som den nya ”lagstiftningen” ställer.
  • Framtidssäkra din affär. Ta ett steg tillbaka och fundera på var du vill vara om fem år. Säkerställ att du har rätt mission och vision idag för att kunna ställa om och vara där du vill vara på sikt.
  • Håll koll på din värdekedja! Skaffa dig en förståelse för hur ditt företag påverkas av omvärlden och påverkar sin omvärld. Ta t.ex. utgångspunkt i Global Compacts fyra områden: miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption som är centrala för allt hållbarhetsarbete.
  • Ta hjälp! Systemet är komplext, så fråga din branschorganisation vad den här utvecklingen kan komma att betyda för ditt företag och din bransch.

Läs också:
Därför måste CFO:n prioritera ESG-frågor
CFO:n och hållbarhetsarbetet: Så blir det framgångsrikt

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp att rekrytera kompetens inom hållbarhetsredovisning.

anette.wickholm@meritmind.se

Skrivet av: Mathias Johansson