Dags för hållbarhets­redovisning?
Så kommer du igång!

hållbarhetsredovisning

Sedan 2017 finns det ett lagstadgat krav för större företag att hållbarhetsredovisa. I och med lagen har det blivit allt viktigare för företag att kunna visa att de varor och tjänster de säljer eller investerar i är hållbart producerade. Vi berättar hur du kommer igång med din hållbarhetsredovisning och vad du bör tänka på.

Att arbeta hållbart innebär kortfattat att vi måste tillgodose våra egna behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov. Förutom Ekologisk hållbarhet brukar vi även tala om Social hållbarhet (mänskliga rättigheter) samt om Ekonomisk hållbarhet (att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet).

Sedan 2017 är det enligt svensk lag obligatoriskt för stora företag att hållbarhetsredovisa. Med stora företag menas enligt lagen företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner.

Hållbarhet – ett måste för alla

Även om lagen endast omfattar stora företag har det, i takt med ökade miljöproblem och ökat fokus på hållbarhetsfrågor, blivit allt viktigare även för mindre företag att kunna redovisa för kunder, banker, investerare och leverantörer hur man jobbar med dessa frågor.

Hur kommer du igång med hållbarhets­redovisning?

Till att börja med viktigt att höja blicken och se hållbarhetsfrågorna på lång sikt. Då får du perspektiv och det blir tydligare vad ni behöver göra nu för att överleva om 10–15 år.

Glöm inte heller att varje bransch har sina branschspecifika utmaningar, med större eller mindre möjlighet att påverka de utsläppsproblem eller sociala problemen som företaget är en del av.

Det finns dock vissa aspekter som är gemensamma för all hållberhetsredovisning: Den ska ge en balanserad och ärlig bild av vad ditt företag uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.

Tre tips för att komma igång

 

1. Gör en väsentlighetsanalys

Gör en väsentlighetsanalys där du identifierar vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för ditt företag. Med hjälp av denna metod blir det tydligt vad i ditt företag som har mest hållbarhetspåverkan och hur ni kan arbeta med dessa faktorer.

Kom igång genom att hålla en workshop med ledning och nyckelpersoner i företaget. Välj ut de områden eller frågor som är viktigast för just er verksamhet. Involvera även ägare, medarbetare, kunder och investerare.

Fundera på följande:

 • Vilka områden i ditt företag påverkar dina intressenter och har störst ekonomisk, ekologisk och social påverkan?
 • Vilka frågor inom hållbarhetsområdet är väsentliga för företaget?
 • Vad kan vi påverka, vad har vi svårare att påverka?
2. Läs in dig på regelverken

Läs in dig på de större regelverken kring hållbarhet. De två största är GRI (Global Reporting Initiative) och GHG-protokollet.

GRI (Global Reporting Initiative) är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre hållbarhetsperspektiven (social, ekonomisk och ekologisk). De tillhandahåller ett ramverk för hållbar redovisning och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi. GRI:s viktigaste princip är just väsentlighetsanalysen.

GHG-protokollet är en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp som används av många företag. Protokollet använder sig av ”Scopes” eller områden för att underlätta jämförelser mellan organisationer.

3. Jämför dig med andra

Gör en omvärldsanalys och benchmarka där du ser över sådant i omvärlden och bland konkurrenter som påverkar din verksamhet och bransch.

Det kan vara:

 • Lokala och globala trender
 • Lagar och regler – globalt, EU och nationellt
 • Aktuella samhällsfrågor
 • Agenda 2030 (FN:s 17 globala hållbarhetsmål)

Har du inte börjat med hållbarhets­redovisning?

Har du inte börjat fundera på dessa frågor än, men har planer på att komma igång under 2020? Ange detta i din årsredovisning. Uppge vilka åtgärder du kommer vidta, exempelvis att du ska ta fram en väsentlighetsanalys, en plan och mätetal.

Genom att lyfta frågan och visa konkret vad du kommer att göra blir också din trovärdighet inom området större.

Känner du att det är mycket att sätta sig in i? Det finns hjälp att få. Genom att ta in en extern expert som för diskussioner med kunder, ledning, styrelse och medarbetare kan du få hjälp med att ta fram en väsentlighetsanalys och nyckeltal som det sedan blir enkelt att följa upp.

Så kommer du igång:

 • Gör en väsentlighetsanalys
 • Läs in dig på regelverken: GRI och GHG.
 • Gör en omvärldsanalys och benchmarka
 • Prioritera och validera vilka områden som är viktiga för er
 • Sätta upp mål
 • Följ upp mål

 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson