Genomlysning av Stena Lines Accounting team gav ökad effektivitet och trivsel

Uppdraget var att skapa bättre förutsättningar för samverkan, produktivitet och digitalisering

Stena Lines övergripande vision för Finance är ”One Company approach” samt ”digitalisering i framkant”.

För att kunna leva sin vision såg Stena Line ett behov av att genomlysa arbetssättet på sin Accounting avdelning, med syfte att arbeta mer enhetligt, förtydliga ägandeskap, främja samarbete och minska sårbarheten mellan de olika affärsdelarna. Ytterligare ett syfte var att få ett utomstående perspektiv kring vad som kunde förbättras i form av ledning, processer och system.

En åtgärdsplan med fokus på ledarskap och tydlighet blev lösningen

Meritmind hjälpte Stena Line med en genomlysning av Accounting funktionen och kringliggande funktioner genom att ta fram ett nuläge, börläge samt en åtgärdsplan.

Nuläget identifierades genom att Meritmind genomförde 18 intervjuer med medarbetare på de berörda enheterna.

Börläget och Meritminds åtgärdsplan innefattade följande förbättringsförslag:

 • Aktiv målstyrning som skapar värde för chefer och medarbetare
 • Tydliga roller och ansvar inom och mellan avdelningar
 • Enhetliga och gemensamma arbetssätt inom och mellan avdelningar
 • Metod för att arbeta med ”ständiga förbättringar” inom hela Finance
 • Strukturerade utvecklingssamtal om utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling
 • Mentorskap för nyanställda
 • Initiera nya samarbetsformer över avdelningsgränserna
 • Arbeta med teamcoachande aktiviteter för att öka förståelsen för varandras olikheter inom Accounting gruppen.
 • Aktivt ledarskap
Monica Söderbergh

Det bästa är att vi nu har fått en metod för hur vi själva ska kunna fortsätta bedriva förbättringsarbete som alla känner starkt engagemang för, Monica Söderbergh, uppdragsgivare och Financial Control Manager.

Uppnått goda resultat med hjälp av aktiv målstyrning och teamcoachade aktiviteter  

Efter ca ett år har Stena Line påbörjat flera av förbättringsförslagen. Förslagen är långsiktiga och det kommer att ta tid innan de går att utvärdera i sin helhet men man kan redan se positiva effekter inom flera områden.

 • Genom att arbeta med aktiv målstyrning och bryta ner vision i konkreta mål och aktiviteter skapas förutsättningar för tydlighet och det i sin tur främjar samverkan mellan medarbetare
 • Genom att förtydliga roller och ansvar för avdelningar och medarbetare får chefer en bättre översyn, vilket ger förutsättningar för att kunna korrigera ojämn arbetsfördelning och hitta mer enhetliga och effektivare arbetssätt.
 • Genom att kontinuerligt arbeta med ”ständiga förbättringar” inom hela Finance och sätta prioriteringar av förbättringsaktiviteter finns nu bättre förutsättningar för medarbetarna att uppnå målen inom utsatt tid och uppnå resultat.
 • Genom att strukturera utvecklingssamtalen bättre och införa mentorskap för nyanställda kommer förhoppningsvis Stena Lines arbetsgivarvarumärke på sikt att stärkas och medarbetarnas engagemang öka. Vilket i sin tur gör dem mer benägna att stanna och växa inom bolaget. Ytterligare en effekt är att nyanställda snabbare kommer in i arbetsuppgifterna.
 • Genom att utveckla nya samarbetsformer över avdelningsgränserna ökar samarbetet, vilket skapar bättre förutsättningar för effektivare processer
 • Teamcoachande aktiviteter har blivit en viktig del då det under året skett både organisatoriska förändringar och en del personalomsättning inom hela Finance. Det innebär att nya team ska lära känna varandra och bli effektiva tillsammans.
 • Genom ett aktivt ledarskap har medarbetarna blivit mer engagerade, ansvarstagande och självgående. Dessutom har trivsel, kommunikation och samarbete förbättrats.
Illustration