Värdegrund – Vilken är din och hur lever du den?

Under 1990-talet kom ett nytt ord in i svenska språket och vardagen – Värdegrund.

Enligt Wikipedia är Värdegrund ”ett begrepp som började användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.”

Att arbeta med värdering börjar tidigt redan i skolan och gav oss då och våra barn nu, en grund att stå på i framtiden. Skolverket har en värdegrund som de önskar att deras verksamhet skall bedrivas enligt:

”Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.”

Värdegrund, kärnvärden, värderingar, kultur etc.

De flesta, om inte alla företag har även de en värdegrund även om den ibland kallas lite olika som kärnvärden, värderingar, kultur etc. Volvo t.ex. kallar sina för kärnvärden och de är Kvalitet, Säkerhet och Miljöomsorg. För ABB benämns det för Kultur och är viktigt för hur de och deras medarbetare skall uppfattas. Hos IKEA kallas de också värderingar och är tio till antalet som ligger till grund för deras medarbetare i deras dagliga arbete. Våra värderingar på Meritmind är Passion & Result, Speed & Simplicity och Share & Care. Värderingar och tankesätt som vi dagligen försöker efterleva i vårt arbete.

Ovan var endast några förslag på kända stora Svenska företag och deras värderingar, för hur de och sina medarbetare skall uppfattas. Vilka värderingar har ditt företag? Men framförallt, vilka är dina värderingar? Vilka principer vill du leva upp till och kännetecknas efter? Och viktigaste frågan lever du efter dem?

Skrivet av: Tobias Liljekvist