Goda relationer, del 3 – Nyckeln till framgång

1015697_thumbnailJag fortsätter och avslutar här mina bloggar kring boken ”Förtroendefullt samarbete” skriven av James W Tamm & Ronald J. Luyet. Dess innehåll har vid flera tillfällen hjälpt mig att förbättra samarbeten och i tid lösa groende konflikter. Ett ansvar som var och en av oss bör ta oavsett om man är maka, kollega eller chef. I arbetslivet anser jag att chefen trots allt har det största ansvaret.

De 5 grundläggande färdigheterna för förtroendefullt samarbete:
1. Vilja till samarbete – sträva efter ömsesidig framgång
2. Sanning och öppenhet
3. Eget val – personligt ansvar. Finn hellre en lösning än att skylla på andra.
4. Självkänndom och förståelse för andra
5. Problemlösning och förhandling som stödjer ett samarbetsinriktat klimat

Jag kommer nu i korthet att sammanfatta punkt 3-5 ovan.

Den 3:e färdigheten: Eget val – personligt ansvar (s.114, 119, 121)
Det bästa man kan göra för att ta större makt över sitt liv är att ändra uppfattning om hur stora valmöjligheter man har. Att inte skylla på andra. Frågor som man exempelvis kan ställa sig är:

Vad kunde jag ha gjort för att undvika det här problemet eller försöka lösa det?

Hur har jag bidragit till detta genom brist på handlande?

Dessa frågor leder framåt och förbättrar i stället för att man ser sig själv som ett offer. Författarna skriver: ”Tron på att man kan påverka sitt liv är mobiliserande och gör man det inte kan det bli paralyserande.”

Vilka valmöjligheter tror du att du har på en skala från 1-10?

Den 4:e färdigheten: Självkännedom och förståelse för andra (Del 4)
Självkännedom är vår viktigaste tillgång och ger oss en känsla av att ha kontroll över våra liv menar författarna. Personer med stark självkänsla har brist på försvarsinställning och rigiditet. Det finns olika metoder för att uppnå självkänsla varav FIRO-teorin (Will Schutz) är en vars grunder jag här i korthet kommer att beskriva:

Hur framgångsrika vi är i en relation beror på hur flexibla vi är i situationen som kräver ett annat beteende än det vi föredrar. Grundfilosofin bygger på att alla människor har behov av att känna sig:

Betydelsefull – Kompetenta – Omtyckta

Och vi är rädda för att bli:

Ignorerade – Förödmjukade – Avvisade

Dessa känslor påverkar oss när det gäller:

Tillhörighet (kontaktvilja med andra) – Kontrollbeteende – Öppenhet

Det är dialogen, viljan att lyssna och vara öppen, som bygger grunden för förståelse och ömsesidig respekt och därmed undviker konflikter.

Den 5:e färdigheten: Problemlösning och förhandling (Kap 10)
I boken skriver författarna vidare att framgångsrika relationer kräver medveten handling. För detta finns 10 strategier bland annat:

1. Ta initiativet – var den som börjar
2. Var öppen och tydlig med din avsikt att vilja samarbeta
3. Var snabb att förlåta
4. Kom överens om vilka konflikter som ska lösas
5. Håll hög etisk standard
6. Använd Intressebaserad problemlösning

Författarna skriver mycket träffsäkert att ”tydlig konsekvent kommunikation är inga garantier för framgång men dålig kommunikation är nästan alltid en garanti för ett misslyckande.”

Intressebaserad problemlösning ger vägledning i hur man steg för steg tar sig igenom en konflikt.

Mina tankar kring hur en organisation kan arbeta strukturerat med de 5 färdigheterna:
Till att börja med rekommenderas en grundläggande utbildning inom området. Extra viktigt är att personer i ledande befattningar utbildar sig. (Dessa har det yttersta ansvaret för ett bra samarbetsklimat.) Utöver kunskap och färdighet skapar man sig ett gemensamt språk i ämnet som är värdefullt. Struktur sätts sedan förslagsvis med hjälp av en stående punkt på agendan för chefens återkommande möten och som en stående punkt i mallen för utvecklingssamtal. Verktygen kopplas också naturligt till den psykosociala arbetsmiljön och dess agenda.

Lycka till med det förtroendefulla samarbetet!

 

 

 

 

Skrivet av: Karin Jonsson