Så förbereder du bolaget för ökade hållbarhetskrav – fyra steg

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Den nya EU-förordningen CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som börjar gälla 2024 innebär att fler företag måste hållbarhetsrapportera. Detta medför även att ekonomifunktionen måste se över sina processer. Så här blir du redo för de nya kraven!

När CSRD börjar gälla ska alla hållbarhetsrapporter utformas i enlighet med ESRS (European Sustainability Reporting Standard) – en rapporteringsstandard som syftar till att ge alla rapporter en gemensam utformning. Rapporterna skall innehålla information kring styrningsfrågor, miljö, klimat och sociala frågor. Dessa ska sedan redovisas enligt vissa förutbestämda nyckeltal.

Hållbarhetsrapporteringen ska också grundas i det som kallas ”dubbel väsentlighetsprincip”. Det innebär att företagen ska rapportera hur deras verksamhet påverkar omvärlden, till exempel genom koldioxidutsläpp, samt hur företaget påverkas av omvärlden, till exempel av klimatförändringar. Rapporten ska också innehålla finansiell information om ekonomisk utveckling.

Ett nytt krav är också att hållbarhetsrapporten ska utgöra en del av förvaltningsberättelsen och informationen i denna måste granskas av revisorer.

Nya krav på ekonomiavdelningen

Med det nya regelverket blir det alltså tydligare vilken information som skall ingå i rapporteringen. Samtidigt ställs nya höga krav på både hanteringen av data samt kvaliteten i underlaget. Det kommer bli ännu viktigare att ekonomiavdelningen arbetar tillsammans med andra avdelningar i företaget för att utveckla processer och rutiner så att den nya rapporteringen blir så effektiv och smidig som möjligt.

Så här kan du som är CFO göra företaget redo för de nya kraven:

1. Sätt in dig i det nya regelverket – vad innebär det för dig

Börja med att ta reda på om ditt företag omfattas av det nya regelverket och vad det betyder för er. Det är onödigt att göra mer än du behöver men ta reglerna på allvar och ta chansen att göra skillnad på riktigt. Även om du själv inte påverkas av regelverket direkt kommer du med största sannolikhet påverkas av krav från dina kunder och leverantörer.

2. Kartlägg risker, utmaningar och möjligheter

Kartlägg era främsta intressenter och hur ni påverkar varandra. Inled en dialog med dem. Det ger både en större förståelse för risker och utmaningar i din omvärld, samt vilka förväntningar som finns på ditt företag och vad du behöver ta hänsyn till för att fortsätta vara relevant. Identifiera risker och möjlighet och vilka aktiviteter som måste prioriteras.

3. Gör en gap-analys

Analysera bolagets nuvarande rapportering. Se över vilka områden du inte rapporterar i dag, samt vilka nyckeltal du måste börja följa upp eller samla in data kring.

4. Förbered datainsamlingen

Säkerställ att du har rutiner som hjälper dig att få fram nödvändig data. Se också till att ni har processer för registrering av data och att ni kan genomföra relevanta analyser.

Tycker du att det verkar komplicerat?

Det behöver det inte vara, men det är viktigt att komma igång i god tid så att du är förberedd när de nya reglerna börjar gälla.

Vi på Meritmind kommer noga bevaka allt som sker inom detta område. Vi finns här för att hjälpa våra kunder och vi har konsulter som kan bidra med kunskap. Hör av dig till oss så ger vi dig det stöd du behöver.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om CSRD, när regelverket börjar gälla och vilka företag som omfattas ⇒.

Har du behov av att få stöd i hållbarhetsarbetet?

Hör av dig till oss!

Skrivet av: Mathias Johansson