Nya EU-krav på hållbarhetsrapportering – så påverkas ekonomifunktionen

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är en ny EU-förordning som kommer att ställa högre krav på företags hållbarhetsrapportering. Syftet är att öka tillförlitligheten och kvaliteten på hållbarhetsinformation. Här berättar vi om de nya reglerna och hur de kan påverka ekonomifunktionen.

CSRD, som börjar gälla 2024, innebär att kraven för hållbarhetsrapportering skärps. De nya kraven ersätter EU-direktivet för rapportering av icke-finansiell information (NFRD) samt därmed även det nuvarande regelverket för hållbarhetsrapportering som regleras i årsredovisningslagen (ÅRL).

Tvingande standard

De företag som omfattas av CSRD ska rapportera sin hållbarhetsinformation enligt en tvingande, gemensam europeisk standard som kommer omfatta över 100 nyckeltal.

Standarden är uppbyggd i fyra tydliga delar:

 • generell information om företagets hållbarhetsarbete, vilket inkluderar väsentlighetsanalys, affärsmodell och riskhantering
 • styrningsfrågor (governance)
 • miljö och klimat
 • sociala frågor.

Eftersom alla rapporter kommer att innehålla samma grundfaktorer och byggas upp på liknande sätt, kommer det att underlätta för intressenter och finansiärer att förstå hur bolagen arbetar med hållbarhet. Syftet är att öka jämförbarhet på hållbarhetsrapporter, kvaliteten på information och transparens gällande företagens miljömässiga och sociala påverkan.

Dubbel väsentlighet

CSRD-rapporteringen grundas i det som kallas ”dubbel väsentlighetsprincip”. Detta innebär att företagen ska rapportera både hur deras verksamhet påverkar omvärlden, till exempel genom koldioxidutsläpp, samt hur de påverkas av omvärlden, till exempel av klimatförändringar.

Ett nytt krav är också att hållbarhetsrapporten ska utgöra en del av förvaltningsberättelsen och informationen i denna måste granskas av revisorer.

Vad innebär de nya kraven för ekonomifunktionen?

De ökade kraven enligt CSRD kommer troligen att kräva mer resurser från ekonomifunktionen och ekonomerna måste säkerställa att företaget uppfyller sina skyldigheter och att rapporteringen är korrekt och fullständig.

Du som är CFO kommer att behöva

 • se över och utveckla processer som kan underlätta datainsamling, kvalitetssäkring och styrning
 • börja samarbeta med andra delar av företaget för att samla in och bearbeta data från hela organisationen
 • se över vilka områden du inte rapporterar i dag, samt vilka nyckeltal du måste börja följa upp på eller samla in data kring
 • göra en kompetensinventering och komplettera med rätt resurser.

Dessa företag omfattas av CSRD

 • För företag som redan omfattas av NFRD börjar CSRD gälla 1 januari räkenskapsåret 2024.
 • För stora företag som inte redan omfattas av NDFD börjar CSRD gälla 2025.
 • För noterade små och medelstora företag, samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag börjar reglerna gälla 2026.

Läs också:

Så kan CFO:n bidra i hållbarhetsarbetet

Hållbarhetscontrollern: ”Därför blir nyckeltalen allt viktigare”

Har du behov av en hållbarhetsekonom?
Hör av dig till oss!

Skrivet av: Anne-Li Wigge Lind