Har du växtvärk? 6 tips till företag som vill mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Efter krisåret 2020 kommer nu positiva tongångar när det gäller synen på ekonomisk utveckling. Det visar PwC:s årliga undersökning CEO Survey där 1 779 företagsledare från 100 länder berättar om sin syn på nuläge och framtid. Ljuset i pandemitunneln skuggas dock av flera orosmoln som cyberhot och klimatmål. Susanne Werngren som är operativ chef på Meritmind kommenterar undersökningen och ger tips till småföretagare som vill växa.

Stark framtidstro för egna företagandet

Undersökningen från PwC visar att allt fler svenska företagsledare ser positivt på tillvaron. 70 procent tror att den egna verksamheten kommer växa under det kommande året och 89 procent ser en ökad tillväxt under de närmaste tre åren. Hälften räknar med att öka antalet anställda det kommande året, medan bara åtta procent planerar för personalneddragningar.

Ett hektiskt år väntar många företagsledare. 40 procent planerar för ett uppköp eller samgående under de kommande tolv månaderna.

– Det är viktigt att planera för tillväxten från olika perspektiv. Fundera på om ni behöver mer kapital. Gör en noggrann genomlysning av systemstöden. Se över processer så att de är anpassade för skalbarhet. Gör en kompetensinventering; Vilken kompetens finns och vilken kompetens behövs framåt? säger Susanne Werngren.

Framtidstro kantad av oro

Även om den ekonomiska utvecklingen ser ljus ut finns hot. 52 procent lyfter fram pandemin och andra hälsorisker som den största anledningen till oro. På andraplats kommer cyberhoten. I Sverige anger 29 procent att de är mycket oroade över utvecklingen inom området. 56 procent anger att de planerar att göra investeringar i cybersäkerhet.

– Pandemier och andra samhällpåverkande händelser som vi inte kan påverka eller förutse kan komma att bli en del av allas framtid. Företag behöver planera i kortare cykler, göra budget och prognos oftare med ett kortare tidsperspektiv. Samtidigt bör det finnas långsiktiga strategier att arbeta utifrån, som bör vara beredd att behöva avvika ifrån. Finns inte kompetens och kunskap i bolaget för att möta oron för cyberhoten, så ta hjälp av en leverantör som kan bistå er med att bygga upp säkerheten i bolaget, säger Susanne Werngren.

Risker i en tid av förändringar

Pandemin satte fingret på en öm punkt – att förutse det oförutsedda.

I PwC:s undersökning har företagsledarna skattat hur pass väl verksamheterna lyckas med att genomföra prognoser inom olika områden. Resultaten visar att många företag är bra på att prognostisera vinst, tillväxt och kapitalinvesteringar, men sämre på att hitta rätt när det gäller forskning och utveckling, innovation och marknadsföring.

– Säkerställ att ni har kompetens i bolaget som har utåtblickande förmåga. Samla in kunskap och data från marknaden och innovationer för att anpassa utbud och tjänster efter snabba förändringar på marknaden. Finns inte denna kapacitet internt, köp tjänsten, säger Susanne Werngren.

Företagsutveckling genom medarbetarstrategier

I tider av förändring är det viktigt att förstå hur företagen utvecklar medarbetarstrategier för att skapa ökad konkurrenskraft. 46 procent av de svenska företagsledarna vill lägga fokus på utveckling av kompetens genom stärkt företagskultur. Men bara två procent satsar på att förändra ekonomiska ersättningar och incitament som en del av kompetenshöjningen. Här finns en tydlig skillnad mot det globala snittet där var femte företagsledare ger samma svar.

– Er specifika företagskultur ska attrahera potentiella medarbetare. Anställ medarbetare som bidrar och utvecklar företagets kultur i den riktning ni vill. Skapa en god grund för att involvera dina medarbetare och ta vara på idéer och innovationer, låt affären utvecklas med medarbetarna,, säger Susanne Werngren.

6 tips till företag som vill växa

  1. Gör en systemgenomlysning: Har systemen kapacitet för tillväxt eller behöver de bytas ut eller byggas om? Vilka system behöver integreras med varandra för att undvika manuella moment som hämmar effektiviteten? Läs mer.
  2. För att möta ett identifierat kompetensgap kan bolaget upskilla, reskilla, eller anställa nya medarbetare med efterfrågad kompetens. Läs mer.
  3. Finns inte kunskap eller kapacitet i bolaget för att anställa rätt kompetens så ta hjälp. Säkerställ att leverantören har en kompetensbaserad rekryteringsprocess med tester. Läs mer.
  4. Var beredd att agera snabbt när något sker av samma dignitet som Corona. Skapa krishanteringschecklistor med tydligt ägarskap om vem / vilka som gör vad. Läs mer.
  5. Våga utmana normerna och invanda rekryteringsstrukturer. Framgångsrika bolag med hög tillväxttakt gynnas av medarbetares olikheter både vad det gäller erfarenheter, personlighet och potential. Läs mer.
  6. Om inte bolaget har egen stark kassa behövs externt kapital. Ta reda på vad olika externa intressenter kan bidra med om de går in med kapital, samt vad de kan komma att ställa för krav och hur det påverkar ägarbilden, ägardirektiv och konsekvenserna därav.

Vill du läsa hela undersökningen från PwC så finns den att ladda ner här.

Läs också

Många utmaningar väntar 2021 – här är trenderna att hålla ögonen på

CFO 2021 – Fyra actions som ger dig försprång när krisen är över

Vill du har fler tips på hur ditt företag kan växa, men vet inte hur?
Meritmind hjälper mindre företag som har denna ambition. Kontakta Susanne Werngren så berättar hon hur du kommer igång.

susanne.werngren@meritmind.se
070 832 9792

Skrivet av: Mathias Johansson